• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11485 3132 2017-05-03 หนังสือราชการภายนอก แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
11484 3133 2017-05-03 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพื่ม งานบริหารงานท่ัวไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย หน.งานบริหาร
11421 173 2017-04-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร่้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11420 2017-04-19 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง เรื่องการจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน เม.ย. - พ.ค.60 (ฉบับแก้ไข ) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11357 165 2017-03-29 หนังสือราชการภายนอก แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัตุเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11356 162 2017-03-29 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง เรื่องการจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน เม.ย. - พ.ค.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ
11355 2017-03-29 ประกาศ ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากรฯ
11345 151 2017-03-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
11314 132 2017-03-16 คำสั่ง คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 และ 3 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11299 180 2017-03-14 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติงานซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11285 161 2017-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรม ง่านบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11277 091 2017-03-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11254 098 2017-03-03 หนังสือราชการภายนอก แต่งตัั้งคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11244 061 2017-02-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมงาน โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย คณะครูและบุคลากร
11243 099 2017-02-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11241 092 2017-02-28 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มี.ค 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11229 077 2017-02-24 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
11213 080 2017-02-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(080) งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
11203 083 2017-02-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเพื่อพัฒนอาชีพ กสจ. งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11202 083 2017-02-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเพื่อพัฒนอาชีพ กสจ. งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ