• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11808 317 2017-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) งานบริหารงานท้ว่ไป ครุและบุคลากร
11807 326 2017-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน งานบริหารงานทวไป ครุและบุคลากร
11738 296 2017-06-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสากลและมวยสากลสมัครเล่น งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
11732 293 2017-06-26 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำเดือน ก.ค.2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11652 262 2017-06-08 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ลำปาง งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11623 256 2017-06-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11617 252 2017-06-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11614 3693 2017-06-01 หนังสือราชการภายนอก มาตรการการาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของ สอศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย หน.งานกิจกรรม หน.งานปกครอง ครูและบุคลากร
11606 145 2017-05-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11600 246 2017-05-26 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11599 248 2017-05-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11586 233 2017-05-23 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการฝึกอบรมแก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
11577 12373 2017-05-22 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ งานบริหารงานทัวไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย หน.งานบริหาร
11572 228 2017-05-19 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนิ่นงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม่ (ฉบับแก้ไข) งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
11561 228 2017-05-17 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริ่ยธรรม นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11559 227 2017-05-16 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน มิ.ย.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11556 224 2017-05-16 คำสั่ง แต่งตังครูที่ปรึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูตามรายชือดังนแนบ
11545 2017-05-15 บันทึกข้อความ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11532 11630 2017-05-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุุณพระรัตนตรัย งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย หน.งานกิจกรรม
11514 2154 2017-05-08 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ