• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11285 161 2017-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรม ง่านบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11277 091 2017-03-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11254 098 2017-03-03 หนังสือราชการภายนอก แต่งตัั้งคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11244 061 2017-02-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมงาน โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย คณะครูและบุคลากร
11243 099 2017-02-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11241 092 2017-02-28 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มี.ค 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11229 077 2017-02-24 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
11213 080 2017-02-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(080) งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
11203 083 2017-02-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเพื่อพัฒนอาชีพ กสจ. งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11202 083 2017-02-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเพื่อพัฒนอาชีพ กสจ. งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11194 078 2017-02-16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติดภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11170 074 2017-02-10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาานเป็นลูกจ้างชั่่วคราว งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11161 070 2017-02-08 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับสถานศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
11160 059 2017-02-07 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11158 067 2017-02-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
11137 050 2017-01-30 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดโลกอาชีพ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11123 042 2017-01-27 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัย งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11114 050 2017-01-26 หนังสือราชการภายนอก คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดโลกอาชีพ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11107 038 2017-01-25 คำสั่ง คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกองและพิธีประดับแถบสี งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
11100 037 2017-01-20 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้่างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนงานชั่ั่วคราว งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ