• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11599 248 2017-05-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11586 233 2017-05-23 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการฝึกอบรมแก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
11577 12373 2017-05-22 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ งานบริหารงานทัวไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย หน.งานบริหาร
11572 228 2017-05-19 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนิ่นงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม่ (ฉบับแก้ไข) งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
11561 228 2017-05-17 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริ่ยธรรม นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11559 227 2017-05-16 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน มิ.ย.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11556 224 2017-05-16 คำสั่ง แต่งตังครูที่ปรึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูตามรายชือดังนแนบ
11545 2017-05-15 บันทึกข้อความ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11532 11630 2017-05-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุุณพระรัตนตรัย งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย หน.งานกิจกรรม
11514 2154 2017-05-08 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
11485 3132 2017-05-03 หนังสือราชการภายนอก แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
11484 3133 2017-05-03 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพื่ม งานบริหารงานท่ัวไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย หน.งานบริหาร
11421 173 2017-04-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร่้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11420 2017-04-19 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง เรื่องการจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน เม.ย. - พ.ค.60 (ฉบับแก้ไข ) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11357 165 2017-03-29 หนังสือราชการภายนอก แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัตุเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11356 162 2017-03-29 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง เรื่องการจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน เม.ย. - พ.ค.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ
11355 2017-03-29 ประกาศ ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากรฯ
11345 151 2017-03-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
11314 132 2017-03-16 คำสั่ง คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 และ 3 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11299 180 2017-03-14 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติงานซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ