• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11936 426 2017-09-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
11935 442 2017-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการขัรบเคลื่อนการปฏิรูปการจัดอาชีวศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11934 2017-09-18 ประกาศ ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11933 430 2017-09-18 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11930 403 2017-09-14 คำสั่ง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีหน่วยจ่ายและหน่วยเบิก งานบริหารงานาท้วไป ครูและบุคลากร
11905 397 2017-08-30 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ก.ย.60 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
11848 079 2017-07-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11846 2017-07-26 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน สิงหาคม 2560 งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
11845 2017-07-26 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน สิงหาคม 2560 งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
11823 326 2017-07-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนืนงานโครการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน(ฉบับแก้ไข) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11808 317 2017-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) งานบริหารงานท้ว่ไป ครุและบุคลากร
11807 326 2017-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน งานบริหารงานทวไป ครุและบุคลากร
11738 296 2017-06-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสากลและมวยสากลสมัครเล่น งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
11732 293 2017-06-26 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำเดือน ก.ค.2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11652 262 2017-06-08 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.ลำปาง งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11623 256 2017-06-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11617 252 2017-06-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11614 3693 2017-06-01 หนังสือราชการภายนอก มาตรการการาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของ สอศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย หน.งานกิจกรรม หน.งานปกครอง ครูและบุคลากร
11606 145 2017-05-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11600 246 2017-05-26 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ