• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12469 196 2018-05-21 คำสั่ง แต่งตัั้งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการภาคนอกเวลา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12455 195 2018-05-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12449 381/2561 2018-05-15 หนังสือราชการภายนอก การประกวดโครงการรณรงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12415 171 2018-04-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12403 543 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12402 2566 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
12401 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเช้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูระดับอาชีวศึกษา งานบริหารงานท้ั่วไป ครูและบุคลากร
12400 524 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรม งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12399 515 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12396 148 2018-04-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารานท้วไป ครูและบุคลากร
12384 140 2018-04-09 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสารหมวด 2 และ หมวด 3 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
12380 7672 2018-04-05 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12374 129 2018-04-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา งานบรหารงานท้วไป ครูและบึุคลากร
12348 118 2018-03-22 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน เม.ย. - พ.ค. 61 งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
12347 118 2018-03-22 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน เม.ย. - พ.ค. 61 งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
12346 112 2018-03-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(Fix it Center) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12345 117 2018-03-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12342 083 2018-03-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560( งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12327 1845 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย thailand 4.0 งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. หน.งานบริหาร
12326 1863 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2560 งานบริหารงานทัวไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. นน.งานบริหาร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ