• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12744 276 2018-08-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12743 277 2018-08-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12689 309 2018-07-24 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน ส.ค. 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12648 293 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12647 289 2018-07-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงาน โครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอาชีพ ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12640 176 2018-07-16 หนังสือราชการภายนอก การนิเทศเชิงปฏิบัติการเพิ่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ งานบุคลากร
12605 16897 2018-07-03 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ
12582 151 2018-06-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.ลำปาง งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12581 150 2018-06-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทัว่ไป ครุและบุคลากร
12575 244 2018-06-22 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ก.ค.61 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ
12574 245 2018-06-20 คำสั่ง คำสั่งแต่งต้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนIDPLAN งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12571 242 2018-06-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12548 416 2018-06-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรีบน งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12531 223 2018-06-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12529 227 2018-06-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอด งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12528 230 2018-06-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12502 206 2018-05-24 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 งานบริหารงานทัว่ไป ครุและบุคลากร
12491 004 2018-05-24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
12484 201 2018-05-22 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
12483 202 2018-05-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ