• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12384 140 2018-04-09 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสารหมวด 2 และ หมวด 3 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
12380 7672 2018-04-05 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12374 129 2018-04-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา งานบรหารงานท้วไป ครูและบึุคลากร
12348 118 2018-03-22 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน เม.ย. - พ.ค. 61 งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
12347 118 2018-03-22 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน เม.ย. - พ.ค. 61 งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
12346 112 2018-03-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(Fix it Center) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12345 117 2018-03-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12342 083 2018-03-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560( งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12327 1845 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย thailand 4.0 งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. หน.งานบริหาร
12326 1863 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2560 งานบริหารงานทัวไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. นน.งานบริหาร
12306 095 2018-03-09 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพื่มเติม) ( งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12294 1533 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. ครูและบุคลากร
12289 2018-03-06 ประกาศ ประกาศ ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปืดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12287 1616 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. หน.งานบุคลากร
12277 070 2018-02-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12276 2018-02-28 ประกาศ ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12253 066 2018-02-26 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มี.ค.61 งานบริหารงานท่่วไป ครูและบุคลากร
12240 064 2018-02-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12152 018 2018-01-23 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ก.พ. 61 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
12147 002 2018-01-22 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ