• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12574 245 2018-06-20 คำสั่ง คำสั่งแต่งต้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนIDPLAN งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12571 242 2018-06-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12548 416 2018-06-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรีบน งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12531 223 2018-06-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12529 227 2018-06-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอด งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12528 230 2018-06-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12502 206 2018-05-24 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 งานบริหารงานทัว่ไป ครุและบุคลากร
12491 004 2018-05-24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
12484 201 2018-05-22 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
12483 202 2018-05-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12469 196 2018-05-21 คำสั่ง แต่งตัั้งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการภาคนอกเวลา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12455 195 2018-05-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12449 381/2561 2018-05-15 หนังสือราชการภายนอก การประกวดโครงการรณรงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12415 171 2018-04-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12403 543 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12402 2566 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
12401 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเช้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูระดับอาชีวศึกษา งานบริหารงานท้ั่วไป ครูและบุคลากร
12400 524 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรม งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12399 515 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12396 148 2018-04-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารานท้วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ