• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
13630 952 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ข้าราการครู
13605 023 2019-02-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13563 019 2019-01-25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13554 014 2019-01-24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13418 002 2019-01-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13417 003 2019-01-03 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรฯ
13388 34588 2018-12-25 หนังสือราชการภายนอก ผลการออกเลขรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 งานบริหารงานทีวไป ครูและบุคลากร
13382 531 2018-12-25 คำสั่ง คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13343 525 2018-12-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกองและพิธีประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13340 2018-12-18 ประกาศ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
13321 520 2018-12-14 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ม.ค.62 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13279 518 2018-12-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน ภายใต้กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก งานบริหารหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
13202 446 2018-11-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบรืหารงานท่้วไป ครูและบุคลากร
13180 4460 2018-11-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกรมท่าอากาศยาน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13177 484 2018-11-21 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ธ.ค.61 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13172 476 2018-11-20 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13171 483 2018-11-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดกระทงเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
13122 471 2018-11-15 คำสั่ง การแต่้งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีหน่วยจ่ายและหน่วยเบิก งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
13110 29794 2018-11-12 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูทุกท่าน
13100 29590 2018-11-12 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัตุเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหงัดลำปาง งานบริหารงานทั่วไป บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ