• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9867 998/2559 2016-05-12 หนังสือราชการภายนอก ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก งานบริหารงานทัวไป งาน ปชส.
9866 999/2559 2016-05-12 หนังสือราชการภายนอก โครงการรณรงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารงานท้วไป งาน ปชส.
9853 10574 2016-05-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
9847 2016-05-04 บันทึกข้อความ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนทุกท่าน
9845 2810 2016-05-03 หนังสือราชการภายนอก การระชุมเชืงปฏิบั้ติการ Global Capacity - Building Workshop on GCED ครั้งที่ 1 งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
9840 2611 2016-05-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในโครงการยกยองเกียรติคุณคนพิการดีเด่้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานบริหารงานท้วไป รอง ฝบ. งานบุคลากร
9838 220 2016-04-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน startup thailand 2016 งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
9819 9463 2016-04-22 หนังสือราชการภายนอก การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
9817 923/2559 2016-04-22 หนังสือราชการภายนอก โครงการสหกรณ์พบสมาชิกประจำปี 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครุและบุคลากร
9756 0175 2016-04-04 คำสั่ง คำสั่ง แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน พ.ค. 59 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
9745 054 2016-03-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
9729 2016-03-29 ประกาศ ประกาศ ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
9728 0166 2016-03-29 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน เม.ย.59 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
9701 0150 2016-03-25 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน หลักสุตรปวช. งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
9695 0149 2016-03-25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพกิจกรรมศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
9648 0034 2016-03-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
9647 0035 2016-03-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
9646 0036 2016-03-15 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
9645 0037 2016-03-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
9644 0037 2016-03-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/50 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ