• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10226 0318 2016-07-28 คำสั่ง โครงการเยี่ยบ้าน หอพัก บ้่านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากรฯ
10225 0374 2016-07-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื้อพัฒนาอาชีพประชาชน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10209 0369 2016-07-26 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ งานบริหาร ครูและบุคลากร
10195 0366 2016-07-22 คำสั่ง แต่งตั้งนายทะเบียนค่ารักษาพยาบาล งานบริหารงานท่วไป ครูและบุึคลากร
10174 0355 2016-07-15 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่่วคราว งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
10172 0358 2016-07-14 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10147 698 2016-07-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ งานบริหารงานท่วไป ครูและบุึลากร
10127 0313 2016-07-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบวัสดุถาวร คุรุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
10126 0314 2016-07-07 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เพิ่่มเติม) งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10125 0314 2016-07-07 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เพิ่่มเติม) งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10124 0337 2016-07-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบวัสดุถาวร และครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
10121 15833 2016-07-06 หนังสือราชการภายนอก พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานบริหารงานทั้วไป ครูและบุคลากร
10090 0322 2016-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
10055 0316 2016-06-29 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
10037 0309 2016-06-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุุคลากร
10021 3773 2016-06-21 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์รวมงาน education uk july exhibition 2016) งานบริหารงานทั้่วไป รอง ผอ. งาน ปชส.
10005 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานบริหารงานท้่วไป รอง ฝว. งานกิจการม
10004 3673 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรับการพัฒนาตามหลักสุตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10003 0276 2016-06-16 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เพิ่มเติม) งานบริหารงานท่วไป ครุและบุคลากร
10001 0247 2016-06-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช. 1 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/52 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ