• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11194 078 2017-02-16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติดภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11170 074 2017-02-10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาานเป็นลูกจ้างชั่่วคราว งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11161 070 2017-02-08 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับสถานศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร
11160 059 2017-02-07 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11158 067 2017-02-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
11137 050 2017-01-30 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดโลกอาชีพ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11123 042 2017-01-27 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัย งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11114 050 2017-01-26 หนังสือราชการภายนอก คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดโลกอาชีพ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11107 038 2017-01-25 คำสั่ง คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกองและพิธีประดับแถบสี งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
11100 037 2017-01-20 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้่างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนงานชั่ั่วคราว งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
11081 2017-01-17 หนังสือราชการภายนอก ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2 ปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครุและบุคลากร
11053 148 2017-01-10 หนังสือราชการภายนอก ผลการออกเลขรางวัลสลากกาชาด ประจำป่ 2560 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11009 0712 2017-01-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11008 2017-01-06 คำสั่ง ส่งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักรเรียนระดับชั้น ปวช. งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11006 0711 2017-01-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผูัปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที 2 /2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10966 0699 2016-12-28 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไข) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10964 0707 2016-12-28 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10963 2016-12-27 หนังสือราชการภายนอก ตารางปฏิบัติงานฝ่ายการจัดการเรียนการสอน 108 อาชีพ และสาธิตสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10957 0699 2016-12-27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเข้่าร่วมงานฤุดูหนาวและของดีนครลำปาง งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10937 332 2016-12-26 หนังสือราชการภายนอก สงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมมการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานฤดุหนาว ประจำปี 2560 งานบริหารงานท้วไป รอง 4 ฝ่าย ครูที่เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/55 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ