• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10037 0309 2016-06-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุุคลากร
10021 3773 2016-06-21 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์รวมงาน education uk july exhibition 2016) งานบริหารงานทั้่วไป รอง ผอ. งาน ปชส.
10005 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานบริหารงานท้่วไป รอง ฝว. งานกิจการม
10004 3673 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรับการพัฒนาตามหลักสุตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10003 0276 2016-06-16 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เพิ่มเติม) งานบริหารงานท่วไป ครุและบุคลากร
10001 0247 2016-06-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช. 1 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
9998 2016-06-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการมหกรรมสานพลังประชารัฐ งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
9989 0823 2016-06-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร
9988 0280 2016-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อุชุมชน(fix it center) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
9969 0262 2016-06-06 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
9968 0249 2016-06-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
9961 3286 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-pacific งานบริหารงานทัวไป ครุและบุคลากร
9946 0268 2016-06-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
9945 0271 2016-06-01 คำสั่ง แต่งตังคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษา งานบริหารงานทัวไป ครุและบุคลากร
9936 0257 2016-05-30 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มิ.ย.59 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
9935 0261 2016-05-30 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการ(น.ส.ชลธิชา) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
9931 0243 2016-05-27 คำสั่ง แต่งตั้งครูทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล นักเรียน ในชั่่้วโมงกิจกรรม งานบริหารงานทัวไป ครุและบุคลากร
9930 0254 2016-05-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรมกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
9920 0238 2016-05-23 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการภาคนอกเวลา งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
9896 0232 2016-05-19 คำสั่ง แต่งตั้งครุที่ปรึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุึคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/51 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ