• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
16557 204 2020-06-30 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม 2563 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
16534 201 2020-06-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์๋ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
16527 197 2020-06-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
16509 110 2020-06-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
16430 185 2020-06-12 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
16399 2020-05-25 ประกาศ ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
16398 173 2020-05-25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหล้กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
16391 2151 2020-05-25 หนังสือราชการภายนอก มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
16390 3164 2020-05-22 หนังสือราชการภายนอก กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป รอง 4 ฝ่าย
16356 170 2020-05-20 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
16335 2734 2020-05-15 หนังสือราชการภายนอก ส่งแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
16290 164 2020-05-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
16286 2020-05-05 บันทึกข้อความ การตรวจเยียมแผนก ห้องเรียน ห้องทำงาน ทุกแผนก ทุกงาน งานบริหารงานทั่วไป รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ครูและเจ้าหน้าที่
16265 2542 2020-04-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง มาตรการของ สนง. สกสค. งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ครูและบุคลากรฯ
16264 2020-04-28 บันทึกข้อความ ให้เข้าร่วมการประชุมและรับฟังนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ สอศ. ผ่านระบบ
Video Conference
งานบริหารงานท้่วไป ผู้บรหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
16263 2020-04-28 ประกาศ ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การทำงานที่บ้าน (Work From Home) และการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตืดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 201 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
16246 2020-04-24 หนังสือราชการภายนอก ให้มาปฎิบัติราชการ งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร​ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
16205 8611 2020-04-16 หนังสือราชการภายนอก สั่งปิดร้านค้า สถานประกอบการ พื้นที่บริเวณขาย หรือแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุึกประเภท งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
16178 150 2020-04-14 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มิ.ย. 2563 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
16177 149 2020-04-14 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ เดือน พ.ค. 2563 งานบริหารงานทั่วไป ครุและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ