• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
14966 1401 2019-09-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Python งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
14927 240 2019-09-10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
14902 239 2019-09-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
14880 235 2019-08-30 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดิอน ก.ย.62 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14741 205 2019-08-09 คำสั่ง แต่งตัังคณะกรรมการดำเนินงน โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
14638 182 2019-07-25 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการประจำวิทยาลัยฯ เดือน ส.ค.62 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14601 37870 2019-07-19 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14524 634 2019-07-04 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสุขภาพครูประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งานบรหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
14438 147 2019-06-19 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ก.ค.62 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14422 143 2019-06-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมมการดำเนินงานโครงการพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
14351 3686 2019-06-05 หนังสือราชการภายนอก เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 งานบริหารงานท้วไป ครุผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
14350 3686 2019-06-05 หนังสือราชการภายนอก เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล คนดีศรีอาชีวศึกษา งานบริหารงานทัว่ไป ครูผู้สอนแบะบุคลากรทางการศึกษา
14348 3686 2019-06-05 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษาและคนดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14313 30428 2019-05-31 หนังสือราชการภายนอก กำหนดวันหยุดราชการประจำปี งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14310 30429 2019-05-31 หนังสือราชการภายนอก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรม งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
14308 30279 2019-05-30 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี งานบริหารงานท้ว่ไป ครุและบุคลากร
14252 127 2019-05-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
14251 128 2019-05-22 คำสั่ง คำสั่ง เรื่องการจัดเวรยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มิ.ย. 62 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
14230 122 2019-05-16 คำสั่ง แต่งตัั้งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการภาคนอกเวลา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
14152 112 2019-05-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ