• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
18234 - 2021-04-09 ประกาศ ประกาศเรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปีการศึกษา 2563 งานบริหารฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18233 011 2021-04-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18232 388 2021-04-09 บันทึกข้อความ ขออนุญาตมอบหมายแฟ้มข้อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18231 ว9332 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" งานบริหารฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18230 ว9334 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (2) งานบริหารฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18229 ว9361 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (1) งานบริหารฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18228 901 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ งานบริหารฯ งานประชาสัมพันธ์ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18227 133 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานบริหารฯ ฝ่ายบริหารฯ ฝ่ายแผนฯ งานพัสดุ งานการเงิน
18226 2544 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งหนังสือของกรมบัญชีกลางด้านการบริหารพัสดุภาครัฐฯ งานบริหารฯ ฝ่ายบริหารฯ งานพัสดุ
18225 2552 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพรเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) งานบริหารฯ งานบริหารฯ และคณะครูทุกท่าน
18224 2549 2021-04-09 หนังสือราชการภายนอก การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด งานบริหารฯ ฝ่ายวิชาการ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18223 0078 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก เลื่อนการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารฯ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ
18222 71 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครเข้าร่วมโครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัล งานบริหารฯ ฝ่ายวิชาการ และงานบุคลากร
18221 ว180 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก การสรรหาพิจารณาคัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 งานบริหารฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
18220 2537 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) งานบริหารฯ ฝ่ายบริหารฯ ฝ่ายแผนฯ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานวางแผนฯ
18219 345 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเ งานบริหารฯ ฝ่ายวิชาการ และครูสุกัญญา มุงเมือง
18218 390 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ด่วนที่สุด งานบริหารฯ ฝ่ายวิชาการ และครูสุกัญญา มุงเมือง
18217 ว9127 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 งานบริหารฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
18216 466 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (จากม.ราชภัฏลำปาง) งานบริหารฯ ฝ่ายวิชาการ แจ้งครูรัมภา, ครูชาลิณี, ครูประสิทธิ์ และนางสมพิศ
18215 2493 2021-04-08 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 งานบริหารฯ รองฯ 4 ฝ่าย งานโครงการพิเศษฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ